: โครงการที่ 1 ชุดโครงการด้านดนตรีที่พัฒนาจากอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของอำเภออู่ทอง ผ่านนวัตกรรมการประพันธ์เพลงและการสร้างสรรค์เครื่องดนตรีเพื่อสร้างรายได้โดยมีกระบวนการถ่ายทอดสู่ท้องถิ่นผ่านการเรียนการสอนดนตรีในหลักสูตรพื้นฐาน (หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.เอกชัย พุหิรัญ)  
 : หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.เอกชัย พุหิรัญ
 : ดนตรีศึกษา
 : ปี 2561
     

 
1.บทประพันธ์เพลงที่สร้างจากอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี2.องค์ความรู้ด้านการผลิตเครื่องดนตรีใหม่3.สร้างอาชีพ (เสริม) การทำเครื่องดนตรีเป็นของที่ระลึก4.ข้อมูลโรงเรียนช่วงชั้นประถมศึกษาในสังกัด สพฐ.
ชื่อบทประพันธ์เพลงกลุ่มชาติพันธุ์วันสำคัญทางศาสนาที่นำไปใช้วัดที่นำไปใช้ตำบลรูปแบบการประพันธ์เพลงแบบเดิมเครื่องดนตรีพื้นบ้านองค์ความรู้อาชีพเสริมชื่อโรงเรียนจำนวนครูที่สามารถสอนดนตรีที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ชาติพันธุ์
 เพลงลาวโซ่ง ไททรงดำ(ลาวโซ่ง) วันวิสาขบูชา วัดอู่ทองใน ตำบลบ้านดอน เพลงพื้นบ้าน ขลุ่ย วิธีการเป่าขลุ่ย ช่างทำขลุ่ย รร.อู่ทอง 10 คน
 เพลงลาวเวียง ลาวเวียง วันพระใหญ่ วัดไม้งาม ตำบลดอนคา เพลงพื้นบ้าน แคน การทำแคนจากวัสดุในท้องถิ่น ช่างทำแคน ร.ร นาทอง 5 คน
 เพลงลาวครั่ง ลาวครั่ง วันเข้าพรรษา วัดเสาสูง ตำบลบ้านโข้ง เพลงพื้นบ้าน ซอ การทำซอ ช่างทำซอ ร.ร บ้านใหม่ 6 คน