: โครงการที่ 2 การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยทรงดำในพื้นที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 : หัวหน้าโครงการ ดร.ชัยวัฒน์ สุวรรณอ่อน
 : การท่องเที่ยว
 : ปี 2561
     

 
ผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม
ผลิตภัณฑ์กลุ่มชาติพันธุ์ตำบลลวดลายที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์วัสดุหลักฟังก์ชั่นการใช้งานวันที่ผลิตกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
 โคมไฟ ไททรงดำ(ลาวโซ่ง) ตำบลบ้านดอน รูปทรงและเรื่องราวทางประเพณีของเครื่องจักสา 1.แผ่นประกอบจากเศษก้านบัว 2.ผ้าทอ ของใช้และของตกแต่งบ้าน ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 วิสาหกิจชุมชน/ชาวบ้านท้องถิ่น/ประชาชนทั่วไป
 กระเป๋า ไททรงดำ (ลาวโซ่ง) ตำบลบ้านดอน รูปทรงและเรื่องราวทางประเพณีของเครื่องจักสาน 1.แผ่นประกอบจากเศษก้านบัว 2.ผ้าทอ ของใช้และของตกแต่งบ้าน ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 วิสาหกิจชุมชน/ชาวบ้านท้องถิ่น/ประชาชนทั่วไป