: โครงการที่ 4 แนวทางการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ของกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 : หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.วิทยา วิสูตรเรืองเดช
 : ด้านการท่องเที่ยว
 : ปี 2561
     

 
1.ข้อมูลประเพณีในรอบปีของชาวไทยทรงดำ ลาวครั่ง ลาวเวียงและไทยพวน ในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อประเพณีชาติพันธุ์จำนวนที่จัดงานวันที่เริ่มประเพณี/เทศกาลสถานที่จัดงานหมู่บ้านตำบลชื่อแหล่งท่องเที่ยวประเภทแหล่งท่องเที่ยว
 ปาดตง,ไทยทรงดำ (ไททรงดำ หรือ ลาวโซ่ง),ผู้ท้าวทุก 5 วัน ผู้น้อยทุก 10 วัน,ทำทุก 5 และ 10 วัน,บ้านของชาวไทยทรงดำ,บ้านดอน,ตำบลบ้านดอน ,หมู่บ้านไทยทรงดำ,ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ปาดตง,ไทยทรงดำ (ไททรงดำ หรือ ลาวโซ่ง),ผู้ท้าวทุก 5 วัน ผู้น้อยทุก 10 วัน,ทำทุก 5 และ 10 วัน,บ้านของชาวไทยทรงดำ,บ้านดอน,ตำบลบ้านดอน ,หมู่บ้านไทยทรงดำ,ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ปาดตง,ไทยทรงดำ (ไททรงดำ หรือ ลาวโซ่ง),ผู้ท้าวทุก 5 วัน ผู้น้อยทุก 10 วัน,ทำทุก 5 และ 10 วัน,บ้านของชาวไทยทรงดำ,บ้านดอน,ตำบลบ้านดอน ,หมู่บ้านไทยทรงดำ,ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ปาดตง,ไทยทรงดำ (ไททรงดำ หรือ ลาวโซ่ง),ผู้ท้าวทุก 5 วัน ผู้น้อยทุก 10 วัน,ทำทุก 5 และ 10 วัน,บ้านของชาวไทยทรงดำ,บ้านดอน,ตำบลบ้านดอน ,หมู่บ้านไทยทรงดำ,ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ปาดตง,ไทยทรงดำ (ไททรงดำ หรือ ลาวโซ่ง),ผู้ท้าวทุก 5 วัน ผู้น้อยทุก 10 วัน,ทำทุก 5 และ 10 วัน,บ้านของชาวไทยทรงดำ,บ้านดอน,ตำบลบ้านดอน ,หมู่บ้านไทยทรงดำ,ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ปาดตง,ไทยทรงดำ (ไททรงดำ หรือ ลาวโซ่ง),ผู้ท้าวทุก 5 วัน ผู้น้อยทุก 10 วัน,ทำทุก 5 และ 10 วัน,บ้านของชาวไทยทรงดำ,บ้านดอน,ตำบลบ้านดอน ,หมู่บ้านไทยทรงดำ,ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ปาดตง,ไทยทรงดำ (ไททรงดำ หรือ ลาวโซ่ง),ผู้ท้าวทุก 5 วัน ผู้น้อยทุก 10 วัน,ทำทุก 5 และ 10 วัน,บ้านของชาวไทยทรงดำ,บ้านดอน,ตำบลบ้านดอน ,หมู่บ้านไทยทรงดำ,ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ปาดตง,ไทยทรงดำ (ไททรงดำ หรือ ลาวโซ่ง),ผู้ท้าวทุก 5 วัน ผู้น้อยทุก 10 วัน,ทำทุก 5 และ 10 วัน,บ้านของชาวไทยทรงดำ,บ้านดอน,ตำบลบ้านดอน ,หมู่บ้านไทยทรงดำ,ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ปาดตง,ไทยทรงดำ (ไททรงดำ หรือ ลาวโซ่ง),ผู้ท้าวทุก 5 วัน ผู้น้อยทุก 10 วัน,ทำทุก 5 และ 10 วัน,บ้านของชาวไทยทรงดำ,บ้านดอน,ตำบลบ้านดอน ,หมู่บ้านไทยทรงดำ,ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
 บุญกำฟ้า ไทยพวน 1 วัน ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 วัดเขาพระศรีสรรเพชรญาราม บ้านเขาพระ ตำบลอู่ทอง ชุมชนบ้านเขาพระ ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม