: โครงการที่ 5 การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวจากอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 : หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.พัชรา เดชโฮม
 : ด้านการท่องเที่ยว
 : ปี 2561
     

 
1.ข้อมูลปฏิทินฤดูกาลของการท่องเที่ยวในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อแหล่งท่องเที่ยวประเภทแหล่งท่องเที่ยวช่วงเวลา(ที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว)สถานที่ตั้งชาติพันธุ์
 โบราณสถานพุหางนาค ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ตลอดทั้งปี ถนนมาลัยแมน ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 ลาวครั่ง
 ศาลเจ้าพ่อพระยาจักร ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ตลอดทั้งปี ตลาดเทศบาลตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160 ไทยจีน