Skip Navigation Links
 
หน้าหลัก  
ชื่อเข้าระบบ :
รหัสผ่าน :
 
ลืมรหัสผ่าน
นักวิจัย ที่ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ BRMS กรุณาส่งบันทึกข้อความส่งข้อเสนอโครงการ ผ่านคณะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อมสำเนาโครงร่างการวิจัยจำนวน 3 ฉบับ
* กรณี พบปัญหาให้การเข้าระบบกรุณาติดต่อ [email protected]

ดาวน์โหลด แบบบันทึกข้อความสนับสนุนค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานสำหรับนักวิจัย