สืบค้นงานวิจัย  
ชื่องานวิจัยภาษาไทย :
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ :
ประเภทโครงการ : สาขางานวิจัย :
ชื่อนักวิจัย : สกุลนักวิจัย :
ปีงบประมาณ :    
   
ชื่องานวิจัยภาษาไทยชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษผู้วิจัย
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน blended learning สำหรับการเตรียมสอบ EPS - TOPIK The development of a Blended Learning Course for the EPS - TOPIK Preparationธเนศ สายจิตบริสุทธิ์
การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อและพิธีกรรมบูชาเจ้าแม่งูจงอาง เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครAn Analytical Study of Chao-mae-ngu-ang's Belief and Ritual at Bangkuntian District Bangkokอภิวัฒน์ สุธรรมดี
พฤติกรรมสุขภาพและผลการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของอาจารย์ บุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาHealth Care Behavior and Effectiveness of Promoting the health behavior of staffs of Faculty of Education in Bansomdejchaopraya Rajabhat Universityกาญจนา สุทธิเนียม
การสำรวจการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารและบุคคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Survey whit administration in accordance with good governance of administration and personal, Bansomdejchaopraya Rajabhat University พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล
การพัฒนาฟิล์มย่อยสลายได้จากแป้งผสมไคโตซานเพื่อประยุกต์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร Development of biodegradable film from a starch -chitosan mixture for food packaging purposesจุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์
การพัฒนาระบบการจัดการคลังกล่องบรรจุภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร Development of Warehouse Management System for the Agricultural Products Packaging Warehouseนิธิศ ปุณธนกรภัทร์
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อยอดการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี The study factors affecting the distribution of Community Enterprise products in U-Thong District, Suphanburi Province, Thailandปณิตา แจ้ดนาลาว
ความสัมพันธ์แรงตึงผิวของน้ำมันพืชกับพารามิเตอร์อุณหพลศาสตร์Correlation of Surface Tension of Vegetable Oils to it's Thermodynamic Parametersสุริยา พันธ์โกศล
การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว An Evaluation of Attraction Site in Thonburi Area, Bangkok for Travelling Route of Physically Disabledสุพรรณิการ์ ชาคำรุณ
การพัฒนาแบบวัดจริยธรรมวิชาชีพครูสำหรับนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ Professional Ethics Test for Educational Students.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช
12345678910...