Skip Navigation Links
 
หน้าหลัก  
ชื่อเข้าระบบ :
รหัสผ่าน :
 
ลืมรหัสผ่าน
นักวิจัย ที่ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ BRMS กรุณาส่งบันทึกข้อความส่งข้อเสนอโครงการ ผ่านคณะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อมสำเนาโครงร่างการวิจัยจำนวน 3 ฉบับ
* กรณี พบปัญหาให้การเข้าระบบกรุณาติดต่อ rdibsruinfo@gmail.com

ข้อเสนอโครงการวิจัยทุนใน (แบบฟอร์ม)

  • แบบเสนอโครงการวิจัย ว-1 อาจารย์ งบ62 ⇒ดาวน์โหลด

  • แบบเสนอโครงการวิจัย ว-1 บุคลากรสายสนับสนุน งบ62  ⇒ดาวน์โหลด

  • แบบเสนอโครงการวิจัย ว-1 สำหรับนิสิตนักศึกษา งบ 62  ⇒ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานสำหรับนักิจัย