Skip Navigation Links
 
ปี : วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
สถานะนักวิจัย : คณะ/หน่วยงาน : สาขา/ตำแหน่ง :
แหล่งทุน : ประเภทโครงการ : ประเภทการวิจัย :
แบ่งตามคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย : แบ่งตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย :  
แบ่งตามคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัย : แบ่งตามประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  
ปีงบประมาณ(ตามวันที่ลงนามในประกาศ) : ถึง
ชื่อนักวิจัย :
ชื่อโครงการ :
ผลรวมงบประมาณ : จำนวนทุนที่อนุมัติ :
111,699,869.00 101,345,264.00
ดาวน์โหลดไฟล์รายงาน :
672 รายการ    
การดำเนินการติดตามสัญญาการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
Noชื่อนักวิจัยสถานะคณะ/หน่วยงานสาขา/ตำแหน่งงบประมาณ *ชื่อโครงการ/ผลงาน *** ลงในหมายเหตุแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทโครงการประเภทการวิจัยจำแนกตามสาขาวิชาการแบ่งตามคณะกรรมการแบ่งตามตัวชี้วัดแบ่งตามคณะผู้บริหารแบ่งตามประกันคุณภาพนักวิจัยส่งเข้าระบบวันที่ผู้บริหารคณะ/หน่วยงานยืนยันเข้าระบบส่งรายชื่อผู้ทรงฯพิจารณา เข้าระบบผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาอนุมัติผู้ทรงฯผู้บริหารอนุมัติโครงการวันที่ลงนามในประกาศทำสัญญาสิ้นสุดสัญญายกเลิกสัญญาขอขยายระยะเวลาส่งเล่มสมบูรณ์/ปิดโครงการภายใน 30 วันหมายเหตุกรณียกเลิกสัญญา/เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการเลขทะเบียนรับบิกงวดที่ 1 (40%)เบิกงวดที่ 2 (30%)เบิกงวดที่ 3 (30%)หัก 10%
20ชาญวิทย์ เยาวฤทธาเบิกจ่ายงวดที่ 1คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทย59,700.00วัจนกรรมการแสดงความไม่พอใจต่อผู้ปกครองและปัจจัยที่ผู้พูดคำนึงถึง : กรณีศึกษานิสิตไทยในมหาวิทยาลัยของรัฐสนับสนุนจากแหล่งทุนภายใน (ก่อนปีงบประมาณ 2562)งานวิจัยแบบผสมผสาน    21/06/255901/07/2559 01/07/255901/07/255928/5/2558 0:00:0019/06/201520/06/201623880.00 11/08/2558  12/10/2558
21ธเนศ สายจิตบริสุทธิ์ปิดโครงการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก60,000.00การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน blended learning สำหรับการเตรียมสอบ EPS - TOPIKสนับสนุนจากแหล่งทุนภายใน (ก่อนปีงบประมาณ 2562)การวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้วิธีวิจัยแบบผสมสผาน ระหว่างวิธีวิจัยเชิงปริมาณกับวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ    21/06/255901/07/2559 01/07/255901/07/255928/5/2558 0:00:0026/06/201527/06/201624000.00 13/07/255818000.00 13/03/256018000.00 13/03/2560 
22ธรรณปพร หงษ์ทองเบิกจ่ายงวดที่ 2คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทย60,000.00กลวิธีการใช้วาทกรรมโน้มน้าวใจของนักการเมือง : กรณีศึกษา แกนนำฝ่ายคณะกรรมการการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยอันสมบูรณ์โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (กปปส) กับ แกนนำฝ่ายร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช)สนับสนุนจากแหล่งทุนภายใน (ก่อนปีงบประมาณ 2562)การวิจัยประยุกต์    21/06/255901/07/2559 01/07/255901/07/255921/5/2558 0:00:0019/06/255801/06/255924000.00 10/07/255818000.00 03/12/2558  
23อภิวัฒน์ สุธรรมดีปิดโครงการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา60,000.00การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อและพิธีกรรมบูชาเจ้าแม่งูจงอาง เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครสนับสนุนจากแหล่งทุนภายใน (ก่อนปีงบประมาณ 2562)การวิจัยพื้นฐาน    21/06/255901/07/2559 01/07/255901/07/2559 26/06/255827/06/255924000.00 09/07/255818000.00 17/02/255918000.00 14/12/2559 
24อรรถวิทย์ เฉลียวเกรียงไกรเบิกจ่ายงวดที่ 2คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์50,000.00การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์สำหรับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสนับสนุนจากแหล่งทุนภายใน (ก่อนปีงบประมาณ 2562)การวิจัยเชิงปริมาณ    21/06/255901/07/2559 01/07/255901/07/255921/5/2558 0:00:0019/06/255820/06/255920000.00 09/07/255815000.00 9/11/2558  
25กาญจนา สุทธิเนียมปิดโครงการคณะครุศาสตร์สาขาวิชานาฏยศิลป์99,500.00พฤติกรรมสุขภาพและผลการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของอาจารย์ บุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสนับสนุนจากแหล่งทุนภายใน (ก่อนปีงบประมาณ 2562)การทดลอง    21/06/255901/07/2559 01/07/255901/07/255911/6/2558 0:00:0010/07/255811/07/255939800.00 03/08/255829850.00 04/01/256029850.00 04/01/256024/08/2558
26ชลพร กองคำเบิกจ่ายงวดที่ 1คณะครุศาสตร์สาขาวิชานาฏยศิลป์115,200.00พฤติกรรมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสนับสนุนจากแหล่งทุนภายใน (ก่อนปีงบประมาณ 2562)การทดลอง    21/06/255901/07/2559 01/07/255901/07/255911/6/2558 0:00:0010/07/255811/07/255946080.00 03/08/2558  24/08/2015
27หทัยรัก ตุงคะเสนเบิกจ่ายงวดที่ 2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีววิทยา100,000.00การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการงานวิจัยกับการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอร์สนับสนุนจากแหล่งทุนภายใน (ก่อนปีงบประมาณ 2562)การวิจัยแบบกึ่งทดลอง    21/06/255901/07/2559 01/07/255901/07/2559 26/06/255827/06/255940000.00 09/07/255830000.00 22/07/2559  
28พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุลปิดโครงการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก60,000.00การสำรวจการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารและบุคคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสนับสนุนจากแหล่งทุนภายใน (ก่อนปีงบประมาณ 2562)การวิจัยด้านความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล (การวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ)    21/06/255901/07/2559 01/07/255901/07/255911/6/2558 0:00:0026/06/255827/06/255924000.00 09/07/255818000.00 27/11/255818000.00 16/03/2560 
29วรรณกร กิจจะเบิกจ่ายงวดที่ 1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีววิทยา60,000.00การคัดแยกสาหร่ายไขมันสูงจากแหล่งน้ำจืดเพื่อเพาะเลี้ยงในน้ำเสียสนับสนุนจากแหล่งทุนภายใน (ก่อนปีงบประมาณ 2562)การวิจัยประยุกต์    22/06/255901/07/2559 01/07/255901/07/255929/6/2558 0:00:0010/07/255811/07/255924000.00 03/08/2558   
12345678910...
*งบประมาณ ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ กว.บมส. (กองทุนสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) ** กำหนดการทำเบิกหลังทำสัญญา ภายใน 30 วัน *** เปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องบันทึกชื่อเดิม/ลงในหมายเหตุ