Skip Navigation Links
 
     
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย) : ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ) :
คณะ/หน่วยงาน : สาขาวิชา :
ประเภทผลงานวิชาการ : ประเภทการตีพิมพ์เผยแพร่ :
ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่(พ.ศ.) : มีหลักฐาน:
ผลการค้นหาข้อมูล 1129 รายการ
รวมระดับค่าน้ำหนัก 635.80 คะแนน
Export to Excel File
   
ประเภทบผลงานวิชาการชื่อผลงานวิชาการ(ภาษาไทย)ชื่อผลงานวิชาการ(ภาษาอังกฤษ)แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผู้เขียนชื่อแรก/เจ้าของผลงานวิชาการคณะสาขาปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่(พ.ศ.)ประเภทการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับค่าน้ำหนัก(คะแนน)มีหลักฐานดาวน์โหลดไฟล์
ผลงานสร้างสรรค์"Self portrait - David Skull"รอแนบไฟล์Faculty Exhibition- International Exchange Faculty Art Show 2018, Chingnam National University ประเทศเกาหลีสุริวัลย์ สุธรรมคณะครุศาสตร์สาขาวิชาศิลปศึกษา2561บทความวิชาการระดับนานาชาติ/เผยแพร่ระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ/ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร / ตำรา/หนังสือ/งานแปล1.00มี ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิจัย"นกขมิ้น" สำหรับวงฟลูตควินเตด“The Oriole Bird” for Flute Quintetการประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับชาติครั้งที่ 1 "ศิลปกรรมศาสตร์กับสังคม และวัฒนธรรมร่วมสมัย" วันที่ 28-29 มีนาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทาเอกชัย พุหิรัญวิทยาลัยการดนตรีหลักสูตรดนตรีตะวันตก2561การนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ/เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์0.20มี ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิจัย“Mahaburutratanodom” the Symphonic Poem of SomdetChaopraya’s Honor4PrincessGalyaniVadhana’s International Symposium Classical Music of Asean on the World Stage’ 2015เอกชัย พุหิรัญวิทยาลัยการดนตรีหลักสูตรดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ2558บทความวิชาการระดับนานาชาติ/เผยแพร่ระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ/ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร / ตำรา/หนังสือ/งานแปล1.00ไม่มี
บทความวิชาการ“ช้าง ม้า” งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ "การประกวดวงดรัมไลน์ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 12 และการประกวดคัลเลอร์การ์ด ประจำปี 2559" 26 – 28 สิงหาคม 2559 ณ อาคารชาญชัย อะเคเดี้ยม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพนัส ต้องการพานิชวิทยาลัยการดนตรีภาควิชาพื้นฐานดนตรี2559บทความวิชาการ TCI 2/เผยแพร่ระดับชาติ0.60มี ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ“ทศมินทรราชสดุดี” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร “พระผู้ทรงเป็นความหวังของพสกนิกร” บทอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐"HOPE OF ALL THAI" THE COMMENDATION POETRY TO COMMEMORATE TO THE KING MAHA VAJIRALONGKORN BODINDRADEBAYAVARANGKUN ON THE OCCASION OF HIS BIRTHDAY ON JULY 28TH, 2017การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ภัทรเวช ฟุ้งเฟื่องคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา2560การนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ/เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์0.20ไม่มี
บทความวิชาการ“โมเดลผู้ประกอบการธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จด้านนวัตกรรมการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป”Successful Entrepreneur Model of the Innovative of Processed Agricultural Products (PAPs)IMMS2019 The Management of Innovation for Community Development ณ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562ชัยวิชญ์ ม่วงหมีคณะวิทยาการจัดการการประกอบการธุรกิจ2562การนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ/เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์0.20มี ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิชาการ70 ปี สงครามมหาเอเชียบูรพา: กับ 50 ปีแห่งความเงียบของอาชญากรรมสงครามว่าด้วยผู้หญิงผ่อนคลายชาวดัตช์ในอินโดนีเซีย70th Anniversary of Greater East Asia War: and the 50 years of Silence of the War Crime dealing with Dutch Comfort women in Indonesia)วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) ISSN: 2286-945Xตุลย์ จิรโชคโสภณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาสังคมศึกษา (คบ. 5 ปี)2561การนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ/เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์0.20มี ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิจัยA Causal Relationship Model of Acceptance and Usage of Smartphone Educational Service Information System (SESIS) of Higher Education in Bangkok.A Causal Relationship Model of Acceptance and Usage of Smartphone Educational Service Information System (SESIS) of Higher Education in Bangkok.วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560 หน้า 148-160เกียรติขร โสภณาภรณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาการคอมพิวเตอร์2560บทความวิชาการ TCI 1/เผยแพร่ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ0.80มี ดาวน์โหลดไฟล์
บทความวิจัยA Field of the Thermal Comfort in University Building in Thailand under Air Condition Room79Journal Energy Procedia, 79, 480- 485.นพณัช พวงมาลีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตรศาสตร์2558บทความวิชาการระดับนานาชาติ/เผยแพร่ระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ/ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร / ตำรา/หนังสือ/งานแปล1.00ไม่มี
บทความวิจัยA Framework of Collaborative Learning for ADHD Students Using Peer Tutoring Technique via Social Network Service with Scaffold System to Encourage Learning by KWL-PlusA Framework of Collaborative Learning for ADHD Students Using Peer Tutoring Technique via Social Network Service with Scaffold System to Encourage Learning by KWL-PlusThe International Conference "The Excellence in Teacher Education and Research Innovation" 120 th TETERI Thai Teacher Education Anniversary ฉบับที่1 ปีที่1 หน้า 208-216ศศิกัญชณา เย็นเองคณะครุศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา2555ไม่เข้าฐาน0.00มี ดาวน์โหลดไฟล์
12345678910...